Palaeolithic core axe found near Stockingford, Nuneaton

Description of this historic site

Quartzite bifacial core-axe from Stockingford, Nuneaton.

Notes about this historic site

1 Quartzite bifacial Core-axe: description and illustration.

More from Nuneaton