Permian

(300 million years ago to 250 million years ago)